شرکت میم باتوجه به نیاز و تقاضای جامعه، رویدادهایی را در راستای آموزش و آگاهی درزمینه های مختلف، طراحی و اجرا میکند.
درهمین جهت باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایهی مطمعن و کارآمد برای رونق اقتصاد کشور رویدادی در
راستای آشنایی و آموزش سرمایه گذاری اصولی در بازار بورس را با استادان با تجربه و نامدار این حوزه برگزار کرد. همچنین
این رویداد با توجه به اشتیاق مخاطب جوان و ضرورت یادگیری این قشر ، با همکاری دانشگاههای معتبر و اول کشور برگزار
گردید و به علت شیوع ویروس کرونا وجایگزین شدن آموزش های مجازی، تصمیم به اجرای رویداد فست بورس به صورت آنالین
شد.